தமிழர்கள் உணவு பரிமாறும் விதம்

தமிழன் உணவே மருந்து என்று வாழ்ந்து வந்தவர்கள்.  தாம் உண்ணும் உணவை கூட எவ்வாறு இலையில் இட்டு உண்ணவேண்டும் என்று ஒரு முறையை கையாண்டவர்கள்.  மேலும் இந்த[…]

Read more