தடைக் கல்

​ஓர் அற்புதமான சிற்பி, ஒருநாள் தெருவில் போய் கொண்டிருந்தவர் ஒரு கடையருகே கனத்த பாறாங்கல் ஒன்றைப் பார்த்தார். . ஏதோ பெரிய புதையலைப் பார்த்த மகிழ்ச்சி, அதன்[…]

Read more