ட்ரெயினில் சில எண்கள் எழுதப்பட்டிருப்பதை கவனித்திருப்பீர்கள்

ட்ரெயினில் சில எண்கள் எழுதப்பட்டிருப்பதை கவனித்திருப்பீர்கள். அது எதைக் குறிக்கிறது என தெரியுமா.. முதல் இரண்டு எண்கள் அந்த கோச் எந்த வருடம் தயாரிக்கப்பட்டது என்பதாகும்.கீழிருக்கும் வண்டி1998.[…]

Read more