சைனஷ், தொடர்தும்மல்

நமது சுற்றுச் சூழல் மிகவும் மாசுபட்டிருப்பதே இப்பிரச்சனைகளுக்குப் பெரிதும் காரணமாய் அமைகின்றன. எனவே, 1. சுற்றுச்சூழலை தூய்மையாய் தூசு சேராமல் வையுங்கள். 2. தலையணை உறையை அடிக்கடி[…]

Read more