செம்பு குடங்களில் நீர் எதற்கு.

செம்பு குடங்களில் நீர் எதற்கு…..? அந்தக் காலங்களில் நம் சித்தர்கள் செம்பு குடங்களில் தான் தண்ணீரை பிடித்து வைப்பார்கள். ஆனால் இன்றோ, நாடே நவீன மயமாகிவிட்டதால், கேன்[…]

Read more