சூரியக்கோவில்

ஏழு குதிரைகள் பூட்டிய ரதத்தில் பவனிவரும் சூரியபகவானின் ஆலயத்தில் செதுக்கப்பட்ட கலையினைப் பாருங்க தோழர்களே!! அந்தகால சிற்பியின்ா ரசனையை விவரிக்க வார்த்தைகளே இல்லை..!!!- “”கோனார்க் சூரியக்கோவில்””

Read more