சூட்சம சூத்திரங்கள்

​பணக்கார வியாபாரி ஒருவர் இறக்கும் நிலையில் இருந்தார். அவர் தன் மகனுக்கு நான்கு வியாபார ரகசியங்களைச் சொன்னார் : ”வியாபார இடத்திற்கு நிழலில் போ, நிழலில் வா.[…]

Read more