700 நாட்கள் சுய இன்பம் காணாமல் இருந்த ஆண், உடல் மற்றும் மனதளவில் கண்ட மாற்றங்கள்

700 நாட்கள் சுய இன்பம் காணாமல் இருந்ததால் தான் பெற்ற சூப்பர் பவர் மற்றும் வாழ்வியலில் உண்டான மாற்றங்கள் பற்றி ஒரு நபர் இணையத்தில் கூறிய பதிவு![…]

Read more