சும்மா இருக்கும் சாமியாருக்கு ஒரு பட்டை சோறு

“சும்மா இருப்பது….சுலபமான காரியமல்ல” ஒரு ஊர்ல ஒரு கோவில் இருந்தது , அரசாங்கம் அந்த கோயிலை பராமரித்து வந்தது . அதிகாரிகள் அவ்வப்போது வந்து கணக்கு வழக்குகளை[…]

Read more