சுத்தமான மீத்தேன்

சுத்தமான மீத்தேன்: 👍👇👇👇👇 சுத்தமான மீத்தேன் வாயு ஒரு கிலோ வேண்டுமானால் 37 கிலோ மாட்டு சாணம் தேவை. 40 கிலோ என்று கூட வைத்துக் கொள்ளலாம்.. […]

Read more