சுதந்திரத்தை பேசும் உண்மையான புகைப்படம்

அரசியல்வாதிகள் நாட்டை விற்றுக்கொண்டிருப்பதை அறியாமல் என் தங்கை எந்நாட்டின் கொடியை விற்றுக்கொண்டிருக்கிறாள்  “சுதந்திரத்தை பேசும் உண்மையான புகைப்படம் “

Read more