சீரகத்தின் முக்கியத்துவம்

நம் இல்லங்களில் சமையல் அறையில் இடம் பெற்றுள்ள முக்கிய பொருள்களில் சீரகமும் ஒன்று. நம் கிராமங்களில் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள். சிறுபிள்ளைகள் இல்லாத வீடு வீடல்ல, சீரகம்[…]

Read more