சிவ சொரூபம்

சிவ சொரூபம் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதை காட்டுவதே சிவ சொரூபம்.  ஈசனின் சடாமுடியில் உள்ள சந்திரன் நம்முடைய இன்பமும், துன்பமும் மாறி மாறி வளர்[…]

Read more