ஆன்மீகத்தில் முக்கிய இலைகள்

சிவபெருமானுக்கு வில்வ இலையே மிகவும் உகந்தது. இதை அவை அணிவதற்கு ஒரு காரணம் உண்டு. மனிதன் நிமிர்ந்து நிற்கக்காரணம் உண்டு. வில்வம் மண்ணுலகில் உள்ள ஆன்மாக்களின் ([…]

Read more