சிறிய பேட்டரிகல்

சிறிய பேட்டரிகல் , பார்ப்பதற்குதான் சிறியவை ஆனால் தவறுதலாக  விழுங்கிடும் போது மிகப்பெரிய  பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடியவை சிறுவர்கள் விளையாடும் போது தவறுதலாக சிறிய பேட்டரிகளை விழுங்குதல் அதிகரித்துள்ளது,[…]

Read more