சித்தரத்தை தேநீர்

தொண்டை நோய்களை குணமாக்கும் சித்தரத்தை தேநீர்:- —————————————————– தொண்டை நோய்கள், கபநோயை குணமாக்கும் தன்மை கொண்டது சித்தரத்தை தேநீர். தொண்டை நோய்களை குணமாக்கும் சித்தரத்தை தேநீர் Scientific[…]

Read more