சேமிப்பின் சிறப்பு !சேமிக்கும் திறன்! டிப்ஸ்-100

?????????????? சின்னச் சின்ன ‘பண’ த்துளியை சேர்த்து வைப்போமே … ‘வரவு எட்டணா… செலவு பத்தணா… அதிகம் ரெண்டனா… கடைசியில் துந்தனா… துந்தனா..!’ சிக்கனம், சேமிப்பு இல்லாத[…]

Read more