கொசுக்களை விரட்டும் செடிகள்!!!

பூச்சிகளிலேயே கொசுக்கள் மிகவும் ஆபத்தானவை. ஏனெனில் கொசுக்களினால் ஏற்படும் காய்ச்சல்களால், உயிருக்கே ஆபத்து ஏற்படும். அதிலும் டெங்கு, மலேரியா போன்ற உயிருக்கே ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் காய்ச்சல்கள் கொசுக்களின்[…]

Read more