சாத்தான்

வாழ்க்கை என்பதே உற்சாகம் தானே? ================================== சாத்தான் ஒருமுறை தன் தொழிலை நிறுத்திவிடலாம் என்று முடிவு செய்தான். அவன் பயன்படுத்தி வந்த கருவிகளைச் சந்தையில் விற்பனைக்கு வைத்தான்.[…]

Read more