சாண எரிவாயு 

நமக்கு நெடுவாசல் கேஸ் வேண்டாம் மீத்தேன் கேஸ் வேண்டாம் எந்த கேஸ்சும்  வேண்டாம் தமிழர்கள் ஒவ்வோருவரும் நகரமாக இருந்தாலும் சரி கிரமாம் ஆக இருந்தாலும் சரி ஒவ்வோருவரும்[…]

Read more