இந்தியாவிலுள்ள புகழ்பெற்ற விநாயகர் கோவில்கள்

முழுமுதற்கடவுள் மூலப்பொருளோன்  என்று சொல்லி அனைவரும் வணங்குவது விநாயகரையே.  #எந்த_செயல்களை_செய்யும்_முன்பும் #பிள்ளையார்_சுழி_போட்டுதான் #ஆரம்பிக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பிள்ளையாரின் புகழ் பெற்ற கோவில்கள் எங்கெல்லாம் அமைந்துள்ளது என்பதை பற்றி இங்கு[…]

Read more

இந்தியாவிலுள்ள புகழ்பெற்ற விநாயகர் கோவில்கள்

முழுமுதற்_கடவுள்_மூலப்பொருளோன் #என்று_சொல்லி_அனைவரும்_வணங்குவது #விநாயகரையே.  #எந்த_செயல்களை_செய்யும்_முன்பும் #பிள்ளையார்_சுழி_போட்டுதான் #ஆரம்பிக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட பிள்ளையாரின் புகழ் பெற்ற கோவில்கள் எங்கெல்லாம் அமைந்துள்ளது என்பதை பற்றி இங்கு பார்ப்போம். *#கற்பக_விநாயகர_கோவில்  கற்பக விநாயகர்[…]

Read more