கோமளவல்லி

மிகப்பெரிய குடும்பம், தாத்தா, அரச குடும்பத்தில் ஒரு நீதிமன்ற மருத்துவர், மேல்கோட்டே “ஆர்த்தடாக்ஸ்” அய்யங்கார் குடும்பத்தில் செழிப்போடும், செல்லமாகவும் தான் வாழ்க்கையைத் துவக்கியவர் “கோமளவல்லி” என்கிற ஜெயலலிதா.[…]

Read more