கோபி மஞ்சூரியன் (காலிபிளவர் மஞ்சூரியன்)

சமையல் குறிப்பு – கோபி மஞ்சூரியன் (காலிபிளவர் மஞ்சூரியன்) கோபி என்பது காலிபிளவர் மற்றும் மஞ்சூரியன் என்பது காரமான, புளிப்பான சாஸ். சுவையான கோபி மஞ்சூரியன் செய்வதற்கான[…]

Read more