கோபம் என்னும் நெருப்பு

கோபம் [ Kobam ] கோபம் என்னும் நெருப்பு காலை நேரம்! எல்லோருக்கும் நெருக்கடியான பொழுது அது! ரயில், பேருந்தில் செல்லும் பயணிகளுக்கு மூச்சுமுட்டும் நேரம்! இருவர்[…]

Read more