குறள் 1

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு   மு.வ உரை:   எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன. அதுபோல உலகம் கடவுளை அடிப்படையாக[…]

Read more

குறள் 1 : கடவுள் வாழ்த்து

குறள் பால்: அறத்துப்பால். குறள் இயல்: பாயிரவியல். அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து. குறள் 1: அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. திருக்குறள் சிறுவர்[…]

Read more