குருவே சரணம்

உண்மையான குரு யார்? எப்படி இருப்பார்? உண்மையான குரு தன்னையே உயர்த்திப் பேசிக்கொண்டிருக்க மாட்டார். தன்னை நாடி வந்தவர்களை உயர்த்தப் பார்ப்பார். தன்னைக் கடவுளுக்கு இணையாகப் பறை[…]

Read more