​குரங்கு கேட்கிறது

‘‘ஓ, மனிதா என்னையும், என் குட்டியையும் சேர்ந்தாற்போல் எங்கேயாவது பார்த்திருக்கிறாயா நீ? ‘ அய்யோ குழந்தைக்கு ஒன்றும் தெரியாதே தவறிக் கீழே விழுந்து விடுமே’ என்று நான்[…]

Read more