குந்தும் முறை

https://www.facebook.com/groups/siddhar.science இன்று தமிழ்நாட்டில் எழுப்படும் கட்டிடங்களில் “குந்தும் முறை” கழிவறை இருக்கிறதோ இல்லையோ அமர்ந்து அசுத்தபடுத்டும் கழிவறை இல்லாமல் தமிழர்கள் வீடு கட்டுவதில்லை பெரும்பாலும். என்னடா னு[…]

Read more