கீழாநெல்லி

​கீழாநெல்லி தாவர இயல் பெயர்: Phyllanthus niruri இதன் மறு பெயர்கள்: இளஞ்சியம், அவகதவாய், கீழ்வாய் நெல்லி, கீழ்க்காய், காதமாதாநிதி, மாலறுது, மாலினி, வித்துவேசரம், பூதாத்திரி, பெருவிரியகா,[…]

Read more