​உலக வரலாறு

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂 கி.மு. 50000 தமிழ்மொழியின் தோற்றம். கி.மு. 50000 – 35000 தமிழிலிருந்து சீன மொழிக் குடும்பம் பிரிவு. கி.மு. 35000 – 20000 ஆஸ்திரேலிய, ஆப்பிரிக்க சிந்திய மொழிகள் தமிழிலிருந்து பிரிந்ந காலம். கி-மு. 20000 – 10000 ஒளியர் கிளைமொழிகள் தமிழிலிருந்து பிரிந்தகாலம் ( இந்தோ ஐரோப்பிய மொழிகள் ) கி-மு. 10527 முதல் தமிழ்ச்சங்கத்தை பாண்டிய மன்னன் காய்கினவழுதி தோற்றுவித்த காலம். 4449 புலவர்கள் கூடினர். முதுநாரை, முதுகுருகு, களரியாவிரை முதலிய நூல்கள் …

More