கிருஷ்ணர் கொடுத்த குறிப்பு

கிருஷ்ணர் கொடுத்த குறிப்பு மகாபாரதப் போரில் பாண்டவர்கள் பக்கம் சில அரசர்களும், கௌரவர்கள் பக்கம் சில அரசர்களும் தத்தம் படைகளோடு இணைந்து போரிட்டனர். ஆனால் உடுப்பி அரசர்[…]

Read more

கிருஷ்ணரின் உபதேசம்

​கிருஷ்ணரின் இந்த உபதேசம் நமக்கும் பல பல சூழல்களிலும் பொருந்தும்…. ஒரு சமயம் ஸ்ரீகிருஷ்ணர், அவரது சகோதரர் பலராமர், அர்ஜுனன் இம்மூவரும் ஒரு அடர்ந்த வனத்தின் வழியாகச்[…]

Read more