தாலியில் மஞ்சள்

தமிழ் பெண்கள் தாலி அணியும் வழக்கம் சங்ககாலத்தில் இல்லை . அந்தப்பழக்கம் இடைக்காலத்தில் தான் புகுத்தப்பட்டது என்பது உண்மை தான். நம் தமிழ் பெண்கள் ஏன் மஞ்சள்[…]

Read more