கேட்டது ஒன்று, கிடைத்தது ஒன்று!!

ஆண்டவனிடம், வலிமை கேட்டேன்!           கஷ்டங்களை            கொடுத்தார்!!  எதிர் கொண்டேன்,  வலிமை பெற்றேன்.👍                    அறிவு கேட்டேன்!          பிரச்சினைகளை         கொடுத்தார்!!    சமாளித்தேன்                           …

More