காஷ்மீர் மக்களின் துயரம்

காஷ்மீர் மக்களின் துயரம்! காஷ்மீரில் ஜூன் 8 புர்ஹான் வானி கொலையின் பின்னர் 80-பதுக்கும் மேற்பட்ட காஷ்மீர்  மக்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். நூற்றுக்கணக்கான காஷ்மீர் இளைஞர்கள் பெல்லட் சிதற்ல்களால்[…]

Read more