கால்நடை நஞ்சு தின்றால்

கால்நடை நஞ்சு தின்றால் ************************************** பெருங்காயம் 35 கிராம் முடக்கத்தான் இலை 1 கைப்பிடி கரிசலாங்கண்ணி 1 கைப்பிடி ஆகிய அணைத்தையும் நன்கு அறைத்துக் மோரில் கலந்து[…]

Read more