காமராஜர் 111

​#காமராஜரைப் பற்றிய 111 அரிய  தகவல்கள்:- 1. காமராஜர், ஒருவரை ஒரு தடவை பார்த்து பேசி விட்டால் போதும், அவரை எத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து பார்த்தாலும், மிகச்[…]

Read more

காமராஜரைப் பற்றிய 20 அரிய தகவல்கள்

#காமராஜரைப் பற்றிய 20 அரிய தகவல்கள்:- அறிந்ததும் அறியாததும் *************************************** 1. காமராஜர், ஒருவரை ஒரு தடவை பார்த்து பேசி விட்டால் போதும், அவரை எத்தனை ஆண்டுகள்[…]

Read more

​எடை பார்க்கும் இயந்திரத்தில் ஏற மறுத்த காமராஜர் -ஏன் தெரியுமா?

​எடை பார்க்கும் இயந்திரத்தில் ஏற மறுத்த காமராஜர் – ஏன் தெரியுமா? இனி இப்படி ஒரு முதல்வரை நாம் பார்க்க முடியுமா ? டெல்லியில் உலகக் கண்காட்சி[…]

Read more