காத்திருந்தால் நிச்சயம் நல்ல காலம் பிறக்கும் 

காத்திருந்தால் நிச்சயம் நல்ல காலம் பிறக்கும்  கஷ்டங்கள் வந்து மனம் குழம்பும் போது நாமும் கடவுளை நினைக்கிறோம் அப்போது நம்முடைய மனமும் கடவுள் என்னுடைய கோரிக்கைக்கு செவி[…]

Read more