காதலுக்குப் பின்னால் இருக்கும் அறிவியல்

காதலுக்குப் பின்னால் இருக்கும் அறிவியல் என்ன? நான் அறிவியலைக் காதலிக்கிறேன் என்பது உங்கள் எல்லோருக்குமே நன்றாகத் தெரியும்! இப்படி அறிவியலைக் காதலிக்கும் நான், காதலின் அறிவியல் பற்றி[…]

Read more