கவலைப்படுவோர் சங்கம்

​அரண்மனையில் பணிபுரியும் ஒரு சாதாரண சேவகர் எப்போதும் சிரித்தபடி மகிழ்ச்சியாக இருப்பதைப் பார்த்து போறாமைப்பட்டான் அரசன் “பிரமாண்டமான அரண்மனை, ஏகப்பட்ட எடுபிடிகள். மிக அதிக வருமானம் இத்தனையும்[…]

Read more