குறள் 2: கடவுள் வாழ்த்து

குறள் பால்: அறத்துப்பால். குறள் இயல்: பாயிரவியல். அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழாஅர் எனின். ஒரு சிறு கதை: ஒரு[…]

Read more