கருவேல மரம் நமக்கு எதிரி

கருவேல மரம் நமக்கு எதிரி… அப்படித்தான்… ஆசிய ,ஆப்ரிக்க நாடுகளை மூலமாக கொண்ட மர இனம் இது.. மரங்கள் என்றாலே மக்களின் நண்பன் என்னும் வார்த்தையை சிதறடிக்கும்[…]

Read more