கருமியின் கனவு

ஓர் ஊரில் ஒரு கருமி வாழ்ந்து வந்தான். அவன் மிகப் பெரிய பணக்காரன். ஆனால் யாருக்கும் உதவ மாட்டான். அவனுக்குச் சொர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் காண ஆசை வந்தது..!![…]

Read more