கன்னிகாதானம்

​*”கன்னிகாதானம்” என்றால் என்ன?* வயிற்றுப்பசியைப் போக்குகிற அன்னதானமே சிறந்தது என்று சொல்வார்கள்.  நிதானமே சிறந்தது என்பவர்களும் உண்டு.  ஆனால், தானங்களிலேயே மிகப் பெரியதாக, மகா தானமாக சாஸ்திரம்[…]

Read more