கண்ணாடி அறை

​குரு ஒருவரிடம் செல்வந்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டார். “என் மனம் மிகவும் குழப்பத்தில் இருக்கிறது. என் பணியாட்கள்கூட எனக்கு உண்மையாக இல்லை. என் மனைவி, பிள்ளைகள் உள்பட[…]

Read more

கண்ணாடி அறை

​குரு ஒருவரிடம் செல்வந்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டார். “என் மனம் மிகவும் குழப்பத்தில் இருக்கிறது. என் பணியாட்கள்கூட எனக்கு உண்மையாக இல்லை. என் மனைவி, பிள்ளைகள் உள்பட[…]

Read more

கண்ணாடி

​*🖼கண்ணாடி சொல்லும் மூன்று பாடம்.*🖼 🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂🍃 *🖼கண்ணாடி சொல்லும் முதல் பாடம்!”* நம் *முகத்தில் ஏதேனும் அழுக்கோ கறையோ பட்டு விட்டால்* கண்ணாடியில் அது தெரிகிறது. அந்தக்[…]

Read more