அடுக்கடுக்காய்ப் பலன் தரும் கடுக்காய்

அடுக்கடுக்காய்ப் பலன் தரும் கடுக்காய் ‘தாயினும் சிறந்தது கடுக்காய்’ என்கிறது ‘பதார்த்த குண சிந்தாமணி’ நூல். ‘அடுக்கடுக்காய் வந்த பிணி யாவும் கடுக்காய் கண்டு காணாமல் போகும்’[…]

Read more