கடவுள் கை‌விடுவ‌தில்லை

​சாதிக்கத் துடிக்கும் எவரையும் #கடவுள் கை‌விடுவ‌தில்லை:    ஒரு நாள் ஒரு போராளி முடிவு செய்தான்  இந்த வாழ்க்கையை துறந்துவிடுவது என்று…  ஆம்,  எனது வேலை,  எனது[…]

Read more