ஓடிவிடு

“குருவே…. நான் சிறிது திராட்சை சாப்பிட்டால் தர்மம் தவறியவனாவேனா?…” “இல்லை!” “சிறிது பார்லி சாப்பிட்டால்?…” “நிச்சயமாகக் கிடையாது!” “பிறகு ஏன் இவற்றால் தயாரான மதுவை மட்டும் குடிக்கக்கூடாது[…]

Read more