ஓசனிச்சிட்டு

​ஓசனிச்சிட்டு படைத்த கின்னஸ் உலக சாதனை கின்னஸ் உலக சாதனைப் புத்தகத்தில் எத்தனையோ மனிதர்கள் பல்வேறு வகையில் சாதனை படைத்துள்ளனர். ஆனால், அந்தப் புத்தகத்தில் மனிதர்கள் மட்டும்[…]

Read more