ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வாங்கவில்லை என கூச்சல் போடுறோம்.

ஒலிம்பிக்கில் பதக்கம் வாங்கவில்லை என கூச்சல் போடுறோம். உண்மையில் இந்திய ஒலிம்பிக் i கமிட்டி  உறுப்பினர்கள் அதிகாரிகள் செய்யும் ஊழல் அறியாது. கோச், அதிகாரிகள் சொகுசு இருக்கை[…]

Read more