ஒன்பதின் தத்துவம்

ஒன்பதின் தத்துவம்,என்ன என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ************************************** ************ *9ன் சிறப்பு தெரியுமா?*  *எண்களில் விசேஷமான எண்ணாக கருதப்படுவது ஒன்பது.*  அந்த எண்ணில்  நீண்ட வாழ்வு எனும் […]

Read more