ஒன்பதின் தத்துவம்

ஒன்பதின் தத்துவம்,என்ன என்பதைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ************************************** ************ *9ன் சிறப்பு தெரியுமா?*  *எண்களில் விசேஷமான எண்ணாக கருதப்படுவது ஒன்பது.*  அந்த எண்ணில்  நீண்ட வாழ்வு எனும்  அர்த்தம் பொதிந்திருப்பதாகச் சொல்கின்றனர்,  சீனர்களின் சொர்க்க கோபுரம், ஒன்பது வளையங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது.  எகிப்து, ஐரோப்பா, கிரீக் முதலான நாடுகளும்  9-ஆம் எண்ணை  விசேஷமாகப் பயன்படுத்திப் போற்றுகின்றன.  புத்த மதத்தில்,  மிக முக்கியமான  சடங்குகள் யாவும்  ஒன்பது துறவிகளைக் கொண்டே நடைபெறும்.  *தங்கம்,வெள்ளி மற்றும் பிளாட்டினத்தின் சுத்தத்தை 999 என்று …

More